Algemene Voorwaarden

Van Melick Kluswerk

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die overeengekomen worden met Van Melick Kluswerk, tenzij voorafgaand afwijkende voorwaarden schriftelijk door beide partijen zijn aanvaart.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Van Melick Kluswerk
Veldstraat 72
6039 ED Stramproy
KvK: 63685051

Degene die de opdracht heeft aangenomen en de werkzaamheden uitvoert en/of laat uitvoeren.

Opdrachtgever
Elk op zichzelf staand verzoek van opdrachtgever aan Van Melick Kluswerk om tegen betaling werkzaamheden te verrichten en de daartoe noodzakelijk materialen aan te schaffen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Van Melick Kluswerk en een opdrachtgever waarop Van Melick Kluswerk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van Melick Kluswerk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Van Melick Kluswerk gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Van Melick Kluswerk is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Voorrijkosten

Van Melick Kluswerk rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Van Melick Kluswerk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Van Melick Kluswerk, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
 3. Van Melick Kluswerk is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
  · onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Van Melick Kluswerk deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
  · onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  · kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
  · gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk   aan Van Melick Kluswerk openbaren en Van Melick Kluswerk terzake deskundig moet worden geacht.
 4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Van Melick Kluswerk zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
 5. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Van Melick Kluswerk voor schade veroorzaakt door:
  · onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of verstrekte gegevens;
  · onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  · kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
  · gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 7. Van Melick Kluswerk kan indien nodig derden inschakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Van Melick Kluswerk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van Melick Kluswerk zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Van Melick Kluswerk de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Van Melick Kluswerk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Complicaties

 1. Wanneer zich complicaties voordoen, doet Van Melick Kluswerk hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
 2. Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal Van Melick Kluswerk het werk onderbreken.
 3. Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal Van Melick Kluswerk ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
 4. Eventuele extra kosten, die Van Melick Kluswerk moet maken in verband met een complicatie, die naar het oordeel van, Van Melick Kluswerk onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
 5. Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van, Van Melick Kluswerk op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • na het sluiten van de overeenkomst aan Van Melick Kluswerk ter kennis gekomen omstandigheden geven Van Melick Kluswerk goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Van Melick Kluswerk de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • In de genoemde gevallen is Van Melick Kluswerk bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van, Van Melick Kluswerk schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Betaling

 1. Van Melick Kluswerk is gerechtigd voorafgaand van de werkzaamheden 25% van het totale factuurbedrag te verlangen. Halverwege nog eens 25% en na afloop van de werkzaamheden het resterende bedrag, inclusief het eventuele meerwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene kosten. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt heeft Van Melick Kluswerk het recht om het werk op te schorten
 2. Van Melick Kluswerk kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
 3. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. Betaling dien in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 4. Van Melick Kluswerk zal de eindafrekening na de oplevering aan de opdrachtgever doen toekomen.
 5. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, stortkosten e.d.).
 6. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele meerwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
 7. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.
 8. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Van Melick Kluswerk te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Van Melick Kluswerk terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door Van Melick Kluswerk verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van,
 2. Van Melick Kluswerk jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Van Melick Kluswerk heeft voldaan.
 3. Niet verwerkte materialen van, Van Melick Kluswerk blijven in eigendom van, Van Melick Kluswerk.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Van Melick Kluswerk is aansprakelijk voor levering van de zaken tot op de werklocatie, eenmaal op werklocatie vallen de zaken onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de opdrachtgever.
 2. Van Melick Kluswerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Melick Kluswerk is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Van Melick Kluswerk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van, Van Melick Kluswerk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Van Melick Kluswerk  toegerekend kunnen worden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Van Melick Kluswerk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van, Van Melick Kluswerk, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Van Melick Kluswerk met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Van Melick Kluswerk niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Van Melick Kluswerk mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Van Melick Kluswerk kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 14. Opschorting betaling

 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
 2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft Van Melick Kluswerk het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Van Melick Kluswerk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Melick Kluswerk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Van Melick Kluswerk heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Van Melick Kluswerk zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van, Van Melick Kluswerk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van Melick Kluswerk niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Van Melick Kluswerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds  uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Garantie

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Van Melick Kluswerk.
 2. Van Melick Kluswerk garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van 6 maanden vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij hij aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het doen of nalaten zijdens Van Melick Kluswerk.
 3. De garantie als bedoeld in lid 2 geldt enkel voor gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Van Melick Kluswerk zijn meegedeeld.
 4. De garantie is alleen van kracht in geval van een door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst, normaal gebruik en onderhoud van het materiaal, en volledige betaling van alle opeisbare bedragen.

Artikel 17. Geschillen

 1. Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.